TR | EN
Fırsatlar / Tehditler

Fırsatlar

 • Sağlık sektörlerinin büyümesi ve sektörde uzmanlaşmış  sağlık personeline duyulan ilginin artması
 • Yaygınlaşmakta olan disiplinlerarası ve multidisipliner alanlarda çalışmalarına ilginin artmış olması
 • Aynı ilin içerisinde farklı üniversitelerin olması sayesinde kapsamlı çalışmalar yapabilme olanağının bulunması
 • Üniversitemizin Teknik donanım açısından yeterli  olması
 • Üniversite yönetiminin bilimsel araştırmaları teşvik ediyor olması
 • Klinik hastalıkların tanı ve tedavisinde temel bilimlere gereksinimin artmış olması
 • Multidisipliner çalışmaların yürütmesinin Lisansüstü öğrencilere proje, çalışma ve makale yazma konusunda avantaj sağlaması
 • Üniversitemizin farklı üniversitelerle proje ortaklığı ile daha kapsamlı çalışmalar yapabilme imkanlarına sahip olması
 • YÖK 100/200 doktora burs programı sayesinde doktoralı araştırmacı istihdamının gerçekleştirilmesi
 • Uluslararası öğrenci talebinin artması
 • Sağlık teknolojilerindeki yeni gelişmeler ve yenilikler
 • TÜBİTAK programları
 • Öncelikli alanlarda Ar-Ge desteklerinin arttırılması
 • Avrupa Birliği Çerçeve Programları
 • Uluslararası üniversiteler arası işbirliklerinin teşvik edilmesi
 • Lisansüstü eğitim almış insan kaynağına olan ihtiyaç
 • Kaynaklara ve bilgiye erişim kolaylığının olması

 

Tehditler

 • Lisansüstü öğrencilere maddi destek ve yeterli kadro imkanının sağlanamıyor olması
 • Üniversitelerin temel bilimlerde lisans programlarında öğrenci sayısında azalma olması
 • Proje imkanlarının giderek kısıtlanması
 • Devam eden bir pandeminin içinde bulunulması
 • Temel bilimlerde Lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenci talebinin azalması
 • Araştırma altyapısının yetersiz ve donanımın güncel olmaması nedeniyle, daha nitelikli ve kaliteli araştırmaların gerçekleştirilememesi
 • Lisansüstü eğitim görmek isteyenlere verilen maddi desteklerin yetersiz olması nedeniyle, akademik kariyer yerine özel sektöre ilgilinin artması
 • Lisansüstü öğrenci ve asistanlar için yeterli kadro olanakları ve fırsatların sağlanamaması
 • Öğrencilere yeterince aidiyet duygusunun çeşitli nedenlerle sağlanamaması
 • Mezunların istihdam ve kariyer oluşturma sürecinde yaşadıkları sıkıntılar
 • Sağlık alanındaki araştırma maliyetlerinin yüksek olması